Nuova Lingua

Översättningens faserÖversättningsteori

Posted by Björn Svensson Wed, December 15, 2010 22:39:34

Översättning delas ofta in i olika faser. Kan dessa faser tillämpas på ert eget arbete? Vilka faser tar extra lång tid för just er?

Det som slår mig är att det ofta går relativt snabbt att översätta en text som håller sig inom ett välbekant ämnesområde, men att det är lätt att haka upp sig på problem som har uppstått på kanske 4-5 ställen i texten. Översättning handlar om att fatta beslut och man måste träffa ett val i varje enskild beslutssituation. Det handlar inte bara om valet av en viss synonym, utan även exempelvis substantivering av fraser.

Att översätta till andra språk än modersmåletÖversättning

Posted by Björn Svensson Wed, December 08, 2010 22:48:42

Då och då har jag hittat sidor på nätet med information om översättare. Jag upphör inte att förvånas när en översättare skriver att vederbörande översätter både till och från sitt modersmål, särskilt i de fall personen ifråga inte har växt upp i både källspråkslandet och målspråkslandet. Även om man lyckas lära sig källspråket ordentligt rent grammatiskt är risken mycket stor att man här och där gör stilistiska fel. I de flesta fall har det rört sig om engelska i kombination med något relativt ovanligt språk som väldigt få britter eller amerikaner lär sig. Med tanke på detta är det jag beskrev i inledningen kanske det bästa man kan göra av situationen.

Förståelsen av nyanser är viktig. Läs först ett exempel på svenska:

1. en fin väg

2. en vacker väg

3. en snygg väg

4. en tjusig väg

5. en söt väg

Jämför med ett exempel där adjektiven kombineras med ett annat substantiv:

1. en fin lampa

2. en vacker lampa

3. en snygg lampa

4. en tjusig lampa

5. en söt lampa

____________

Märker ni hur adjektivens betydelse ändras beroende på vilket substantiv de kombineras med? "En fin väg" och "en vacker väg" behöver inte alls vara samma sak, men "en fin lampa" och "en vacker lampa" har i princip identisk betydelse. 'Fin' i uttrycket "en fin väg" behöver inte alls ha något att göra med omgivningarna runt vägen, men naturen runt vägen är säkert estetiskt tilltalande om man pratar om "en vacker väg".

____________

Testa att göra samma sak på engelska: kombinera ord för 'konstig', som t ex 'strange', 'funny', 'queer', 'odd' och 'peculiar' och kombinera dem med olika substantiv. Visst är det svårare att få en känsla för vilken den exakta nyansen är?

Anser någon av er att det kan vara lämpligt att översätta till ett språk som inte är ens modersmål, och i så fall under vilka omständigheter?

Olika fackområdenFacköversättning

Posted by Björn Svensson Sun, December 05, 2010 22:22:04

Jag skulle vilja inleda en diskussion om vilka ämnesområden översättare väljer att arbeta med. Beror det i just ditt fall på att du är intresserad av ämnet, har gått kurser inom det, har arbetat med det eller något annat?

I mitt fall beror valet av mina tre fackområden på min juristutbildning beträffande juridiken och kurser i företags- och nationalekonomi i kombination med ett intresse för värdepapper när det gäller ekonomi. Att jag även inriktar mig på sjöfart handlar om utbildning (kurser i sjörätt) och att jag vill få olika behörigheter såsom kustskepparintyg och fartygsbefäl klass VIII. Syftet är att successivt lära mig mer om det praktiska som har med båtar och sjöfart att göra, med tanke på att det hittills har rört sig om teoretiska kunskaper i första hand. Att äga en egen båt är ett mer långsiktigt mål.

Meteorologi är ett annat område jag gärna tar uppdrag inom. Det beror på att jag under militärtjänsten arbetade med väderrapportering under nästan ett års tid och alltså har såväl utbildning som erfarenhet på området.

Översättning i förändring?Översättning

Posted by Björn Svensson Sun, December 05, 2010 22:05:41

Blog image

Den här artikeln handlar om översättningens förändrade villkor på 2000-talet. Har antagandet om förändring bäring på alla texttyper och påverkas dessa i lika stor utsträckning? Vad innebär egentligen dessa förändringar för den enskilde översättaren samt för frilansöversättaren i förhållande till översättningsförmedlingarna?

Innan jag började översätta professionellt hade jag läst en hel del om yrket:

- Specialisera dig på ett eller flera fackområden som du behärskar helt och hållet.

- Lär dig hur översättningsminnen och några av de vanligaste CAT-verktygen fungerar.

- Lär dig vad som karakteriserar olika texttyper med avseende på satslängd, ordval, facktermer o s v. Detta gäller förstås både käll- och målspråket, men tveklöst med betoning på det sistnämnda.

Det som slog mig när jag inledde min översättningsverksamhet var min ambivalens inför översättningsverktygen. Är de ett nödvändigt ont genom att vara oundgängliga verktyg för den etablerade översättaren, men icke desto mindre svårhanterliga för nybörjaren? Eller kan de snarare ha en negativ inverkan genom att styra översättaren i en riktning som kan vara ofördelaktig vad beträffar översättningens kvalitet? Oavsett vilket är det så att de efterfrågas av de flesta förmedlingarna. Det tas för givet att man köper dessa produkter och använder dem i översättningarna. Det bör påpekas att programmen i början kan stjälpa en mer än hjälpa en eftersom arbetet med översättningar kan fördröjas av att man inte är tillräckligt rutinerad när det gäller att arbeta med programmen och nyttja alla deras funktioner. Det vore intressant att få se en undersökning som visar hur många procent av det totala antalet funktioner som används av översättare med olika lång yrkeserfarenhet.

Hur kommer framtidens översättningshjälpmedel att se ut? Jag sällar mig till den skara som anser att människan inte kommer att ersättas av datorer. De personer som förespråkar datorisering tänker nog i rationella banor; datorerna ska göra det billigare att översätta. Min åsikt är att människan lurar sig själv om hon är så oförnuftig att hon tror att datorerna ska kunna ta över översättningsverksamheten för att de antas kunna sköta denna uppgift på ett bättre eller åtminstone lika bra sätt som människan. Det som kommer att ske i så fall är att kvaliteten sjunker kraftigt. Människan har en värderingsförmåga och en helhetssyn som datorer saknar. Ibland kan ord ha flera betydelser på grund av polysemi och då kan det krävas att man läser hela brödtexten i tidningsartikeln innan man förstår ett visst ord i rubriken.

Det som är kardinalfelet i ett argument för fullständig datorisering är att man bortser från översättningens tudelade karaktär: vetenskap och konst.

1. Det är vetenskap i den bemärkelsen att man kan strukturera en mening på ett systematiskt sätt: satsdelarna kommer i en viss ordning i olika språk, varför det är relativt lätt att lära en dator hur en mening ska översättas med avseende på ordföljd. Man bör dock tänka på att ändringar i syntaxen kan påverka texten även på den semantiska sidan: adverb kan i svenskan placeras på olika platser i satsen och därigenom förändra betydelsen:

* Idag sa han att han skulle komma hit. (tidsadverbialet placerat först i satsen)

* Han sa att han skulle komma hit idag. (tidsadverbialet placerat sist i satsen)

2. Det är konst i den bemärkelsen att två personer skulle översätta samma text på olika sätt, t ex med avseende på ordval. Detta gäller även om båda översättarna är väldigt erfarna.

Det man kan fundera på är om datorer skulle kunna leverera fem eller fler versioner av en viss översättning och om de i så fall skulle kunna veta på vilket sätt de skiljer sig åt stilistiskt.

Jag ser översättningsminnen och CAT-verktyg som hjälpmedel, men det är människan som har störst möjlighet att färdigställa en text med gott resultat.

Vad tror ni om framtidens översättningsverksamhet?